Prestaketan egitasmoa

(edo aurreztuta)


Oraindik informazio librea ez dugu web gunean jarduera honen gainetik,
Badaude interesatuak bera gurekin elkar ukituz jar ezan posta elektronikoa bidez.
Eragozpenak barka bitzate.
banarte@gmail.com Proietuetara